Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu ja KSH materjalid

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu koostamise algatamine

  • Värska Vallavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 18 osaline kehtetuks tunnistamine
  • Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu koostamise algatamine
  • Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm
  • Lisa 2 teemaplaneeringu lähteülesanne
  • Lisa 1 teemaplaneeringu lähteseisukohad
  • LISA 1 Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu lähteseisukohad