Uudised ja teated

« Tagasi

Värska sanatooriumi detailplaneeringu algatamine

Värska Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 30 algatati Värska sanatooriumi detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. DP koostamise eesmärgiks on Värska Sanatooriumi majutuskorpuse laiendamine. Planeeringuala asub Värska vallas, Väike-Rõsna külas. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2 ha. Planeeringuala hõlmab osaliselt Sanatooriumi katastriüksust (katastritunnus 93401:002:0343). Vastavatelt ametkondadelt laekunud seisukohtade alusel kavandatav tegevus olulist keskkonnamõju ei tekita ja KSH läbiviimine ei ole vajalik. Planeeringu algataja ja kehtestaja on Värska Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Värska Vallavalitsus. Otsusega on võimalik tutvuda Värska Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Värska valla veebilehel http://www.verska.ee/detailplaneeringud