Uudised ja teated

« Tagasi

Värska sadama detailplaneeringu kehtestamine

Värska Vallavalitsuse 18.07.2017 korraldusega nr 169 kehtestati Värska vallas, Värska alevikus Värska sadama detailplaneering. Planeeringuga kavandati väikesadama ja promenaadi rajamine. Planeeringualal rekonstrueeritakse üks hoone ja likvideeritakse amortiseerunud reoveepumpla. Planeeringu elluviimisega korrastatakse  avalik ruum, sadam ja promenaad sobivad antud asukoha miljöösse ja planeeritud hoonestus ei domineeri olemasoleva keskkonna üle. Planeering on kooskõlas Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringuga. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.  Planeeringu materjalid on leitavad valla kodulehel.