Uudised ja teated

Detailplaneeringute algatamine

Värska Vallavolikogu 21.09.2107 otsusega nr 29 algatati Tartu mnt 2 detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on Petserimaa vabadussõja monumendi rajamine, kogu kinnistu kujundamine atraktiivseks avalikuks kasutamiseks pargi ja väljakuna. Planeeringuga muudetakse maa sihtotstarvet transpordimaast üldkasutatavaks maaks. Planeeringualaks on Värska alevikus Tartu mnt 2 kinnistu, katastritunnusega 93401:003:0146, pindalaga 6332 m².

 Värska Vallavolikogu 21.09.2107 otsusega nr 30 algatati Värska sanatooriumi detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. DP koostamise eesmärgiks on Värska Sanatooriumi majutuskorpuse laiendamine. Planeeringuala asub Värska vallas, Väike-Rõsna külas. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2 ha. Planeeringuala hõlmab osaliselt Sanatooriumi katastriüksust (katastritunnus 93401:002:0343). Vastavatelt ametkondadelt laekunud seisukohtade alusel kavandatav tegevus olulist keskkonnamõju ei tekita ja KSH läbiviimine ei ole vajalik.

Planeeringute algataja ja kehtestaja on Värska Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Värska Vallavalitsus. Otsustega on võimalik tutvuda Värska Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Värska valla veebilehel.