Uudised ja teated

Õrsava elamute detailplaneering 2 kehtestamine

Värska Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 28 kehtestati Värska vallas, Värska alevikus Õrsava elamute detailplaneering 2. Planeering koostati ehituskeeluvööndi vähendamiseks, kehtiva detailplaneeringu lahenduse muutmiseks, sh kruntide piiride muutmiseks, juurepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse lahendamiseks. Planeeringu elluviimisega rajatakse kaks elamukrunti koos abihoonetega ning uus juurdepääsutee. Planeering on kooskõlas Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringuga. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.  Planeeringu materjalid on leitavad valla kodulehel: http://www.verska.ee/detailplaneeringud/-/asset_publisher/bOzgwXLml4l9/content/orsava-detailplaneering-2?redirect=http%3A%2F%2Fwww.verska.ee%2Fdetailplaneeringud%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bOzgwXLml4l9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1