Surma registreerimine

19.10.15

Surma registreerimise avalduse  võib esitada ükskõik, millisele perekonnaseisuasutusele (kohalik omavalitsus või maavalitsus).

Esitatavad dokumendid

Surma registreerimiseks esitab surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta, seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates vallavalitsusele:

  1. kirjaliku surma registreerimise avalduse (täidetakse kohapeal ametniku poolt avaldaja poolt esitatud dokumentide, rahvastikuregistri andmete ja avaldaja ütluste alusel; avaldaja kontrollib eeltäidetud avalduses toodud andmete õigsust ja allkirjastab avalduse);
  2. arstliku surmateatise või isiku surnuks tunnistamise kohtumääruse;
  3. surnu isikuttõendava dokumendi (pass, ID kaart vms, mille ametnik edastab Politsei- ja Piirivalveametile või Välisministeeriumile);
  4. avaldaja isikuttõendava dokumendi.

Surma registreerimisel tehakse surmakanne ning avaldaja soovil väljastatakse surmatõend. Surmatõendi esmakordne väljastamine on tasuta.

Matusetoetus

Toetust (150 eurot) makstakse sellise isiku surma korral, kelle elukoht pereregistris oli määratletud Värska vallas, matuse korraldajale matusekulude osaliseks katmiseks.

Matusetoetus makstakse avaldaja poolt esitatud arvelduskontole või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast peale avalduse esitamist.

 

Toimetaja: EINAR RAUDKEPP