Istungite päevakorrad ja eelnõud

Värska Vallavolikogu TÖÖPLAAN märts - oktoober 2017

 

Värska Vallavolikogu istung toimub 29.06.2017 kell 15:00 Saabolda külas Toomemäe talus kodurestoranis Maagõkõnõ alljärgneva päevakorra projektiga

1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre

2. Värska Lasteaia arengukava 2017-2019 kinnitamine – Ulvi Oper (eelnõu)

3. „Värska valla arengukava 2016 – 2024" muutmise algatamine – Ulvi Oper (eelnõu)

4. Värska valla eelarvest toetuste maksmise kord – Merike Tein (eelnõu)

5. Värska Vallavolikogu 24.01.2013 otsuse nr 1 „Teenistuskohtade koosseis, teenistuskohtade liigitus ja ametnikele esitatavad nõuded" muutmine – Raul Kudre (eelnõu)

6. Mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus asutamine – Raul Kudre (eelnõu)

7. Valla valimiskomisjoni liikmeks kandidaatide esitamine  – Martin Sulp (eelnõu)

8.  Avaldused ja kirjad

9. Järgmisest istungist

 

Värska Vallavolikogu istung toimub 25.05.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre

2. Värska Vallavolikogu revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine ning Värska Vallavalitsuse 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine- Raivo Kunst ja Leie Hääl (eelnõu)

3.Värska valla 2017. aasta I lisaeelarve- Leie Hääl (eelnõu)

4. „Värska Lasteaia arengukava 2014 – 2019" muutmise algatamine- Ulvi Oper (eelnõu)

5. Värska valla aukodanikuks nimetamine- Ulvi Oper (eelnõu)

6. Munitsipaalomandis oleva Piiroja tee lõik 1 kinnistu jagamine ja võõrandamine- Raul Kudre (eelnõu)

7. Piiroja tee lõik 1 kinnistu  koormamine isikliku kasutusõigusega- Erika Joonas (eelnõu)

8.  Avaldused ja kirjad

9. Järgmisest istungist

 

Värska Vallavolikogu istung toimub 11.05.2017 kell 16:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõu kohta – Vello Saar (eelnõu)

2. Järgmisest istungist

 

Värska Vallavolikogu istung toimub 27.04.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre

2. Värska Vallavolikogu 28.03.2013 määruse nr 8 "Värska valla põhimäärus" muutmine II lugemine- Vello Saar (eelnõu)

3. Värska Vallavolikogu 28.03.2013 määruse nr 8 "Värska valla põhimäärus" muutmine vastuvõtmine- Vello Saar (eelnõu)

4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras- Raul Kudre, Erika Joonas (eelnõu)

5. Vallavara võõrandamine otsustuskorras- Raul Kudre (eelnõu)

6. Vara ostmine ja kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega- Raul Kudre (eelnõu)

7. Vara omandamine ja nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks- Raul Kudre (eelnõu)

8. Parkla ja Kohviku kinnistute  koormamine isikliku kasutusõigusega- Erika Joonas (eelnõu)

9. Õrsava elamute detailplaneering 2 vastuvõtmine ja avalikustamine- Erika Joonas (eelnõu)

10. Värska valla teehoiukava aastateks 2017-2020 kinnitamine- Lauri Saar (eelnõu)

11. Värska valla teeregistri täiendamine- Lauri Saar (eelnõu)

12.  Avaldused ja kirjad

13. Järgmisest istungist

 

Värska Vallavolikogu istung toimub 30.03.2017 kell 15:00 Värska Kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre

2. Mitteeluruumi rendile andmine – Lauri Saar (eelnõu)

3. Värska Vallavolikogu 28.03.2013 määruse nr 8 "Värska valla põhimäärus" muutmine I lugemine – Vello Saar (eelnõu)

4.  Avaldused ja kirjad

5. Järgmisest istungist

 

Värska Vallavolikogu istung toimub 22.02.2017 kell 15:00 Värska kultuurikeskuses alljärgneva päevakorra projektiga

1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre

2. Turba, Halli tee ja Päikese kinnistute  koormamine isikliku kasutusõigusega- Erika Joonas (eelnõu)

3. Vallavara võõrandamine otsustuskorras- Erika Joonas 

4. Värska Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine- Raivo Kunst (eelnõu)

5. Värska Vallavolikogu tööplaani märts - oktoober 2017 kinnitamine- Vello Saar (eelnõu)

6. Ettepanek Värska valla aukodaniku tiitli väljakuulutamiseks- Raul Kudre

7.  Avaldused ja kirjad

8. Järgmisest istungist

 

Värska Vallavolikogu istung toimub 26.01.2017 kell 15:00 Värska vallamaja III korrusel Kirävüü ruumides alljärgneva päevakorra projektiga

1. Värska Vallavalitsuse infominutid- Raul Kudre

2. Värska valla 2017. aasta eelarve II lugemine- Ülo Kõivo (eelnõu)

3. Värska valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine- Ülo Kõivo (eelnõu)

4. Värska Vallavalitsuse palgajuhend- Ülo Kõivo (eelnõu)

5. Volikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele volikogu tööst osavõtu eest hüvitise suuruse ja maksmise kord- Ülo Kõivo (eelnõu)

6. Värska valla hallatavate asutuste koosseisude ja palkade kinnitamine- Ülo Kõivo (eelnõu)  

7. Õpetajate töötasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamine- Ülo Kõivo (eelnõu)

8. Matsitalu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine- Erika Joonas (eelnõu)

9. Õrsava elamute detailplaneering 2 koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine- Erika Joonas (eelnõu)

10. Värska Muusikakooli põhimäärus- Tiina Kadarpik (eelnõu)

11 Värska Lasteaia põhimäärus-Eve Kapten (eelnõu)

12. Kohustuste võtmine tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks- Lauri Saar (eelnõu)

13. Vaideotsus Värska Vallavolikogu 22.12.2016 otsuse nr 49 „Sundvalduse seadmine Rebase kinnistule Värska vallas Kostkova külas" kohta- Vello Saar

14.  Avaldused ja kirjad

15. Järgmisest istungist