Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Värska Vallavalitsuse 04.01.2017 korraldusega nr 5 lõpetati Õrsava elamute detailplaneering 2 menetlus ja tunnistati kehtetuks Värska Vallavalitsuse 11.07.2016 korraldus nr 224, millega eelnimetatud planeering algatati.

Värska Vallavolikogu 26.01.2017 otsusega nr 3 algatati Värska valla üldplaneeringut muutev Õrsava elamute detailplaneering 2 ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Planeeritava ala pindala on 3,5 ha, maakasutuse katastrijärgne sihtotstarve on elamumaa, transpordimaa, tootmismaa ja sotsiaalmaa alaliigiga ühiskondlike ehitiste maa. Planeeringu eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamine, kehtiva detailplaneeringu lahenduse muutmine, sh kruntide piiride muutmine, juurepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse lahendamine. Keskkonnaameti Lõuna regioon andis oma seisukoha  21.12.2016 kirjaga nr 6-5/16/335-2, et kavandatava tegevuse elluviimisel olulist keskkonnamõju tõenäoliselt ei ilmne ning KSH ei ole vaja algatada.

Planeeringu algataja ja kehtestaja on Värska Vallavolikogu. Planeeringu koostamise korraldaja on Värska Vallavalitsus. Otsusega on võimalik tutvuda Värska Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Värska valla veebilehel.

Värska Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu 16.veebruaril 2017 kell 14.00 Värska Kultuurikeskuse väikeses saalis.