Uudised ja teated

« Tagasi

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluste menetlemise tasu kompenseerimine 2017. aastal

Vastavalt Riigihalduse ministri 16.01.2017. a käskkirjaga kinnitatud Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise 2017. a toetusskeemile on õigus VF viisa lõivu kompenseerimist taotleda Eesti Vabariigi kodanikel, kes külastavad abikaasat, lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku Venemaa Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri linnas või Petseri rajooni Irboska, Krupa, Kulje, Laura, Uue-Irboska, Pankavitsa või Petseri vallas.

Kompensatsiooni saab taotleda viisa eest, mille kehtivusaeg langeb kas osaliselt või täielikult 2017. aasta 1. jaanuarist hilisemasse perioodi.

2017. aastal võib taotleda ka ühekordse viisa, mille kehtivusaeg jäi perioodi november kuni detsember 2016. a. , lõivu kompenseerimist.

Igale taotlejale kompenseeritakse viisalõivu 2017. aastal maksimaalselt 70 euro ulatuses. Mitmeaastase viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimist saab taotleda mitmel aastal, kui viisa maksumus ületab aastaks kehtestatud maksimaalset kompenseeritavat summat. 

Kompensatsioon kantakse viisa taotluse menetlemise tasu tasumist tõendava dokumendi alusel kodaniku poolt märgitud arveldusarvele kuu aja jooksul maavanema vastava otsuse tegemisest arvates.

Kompensatsiooni taotlemiseks tuleb esitada kaks taotlust:
1. kompensatsioonisaajate nimekirja kandmise taotlus /lisa 1 vorm/   LISA 1
Taotluse võib esitada paberil või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna

  • koopia tõendist abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha või matmiskoha kohta, mis on väljastatud VF kohaliku omavalitsuse, tema ametiasutuse või Punase Risti poolt
  • koopia taotleja ja abikaasa, lähisugulase või sugulase sugulussuhet tõendavast dokumendist (sünnitunnistus, abielutunnistus vms).

NB! Juhul kui koopiad elu-või matmiskoha kohta ja sugulust tõendavast(test) dokumentidest esitati kompensatsiooni saamiseks aastatel 2009-2016. aastal, ei ole neid 2017. aastal vaja uuesti esitada. Sugulase elukoha tõend peab olema väljastatud 2015. või 2016. aastal.

Taotlus (Lisa 1 vorm) kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks tuleb esitada ka juhul, kui taotleja on kantud kompensatsiooni saajate nimekirja mõnel varasemal aastal.

Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2017. a.

Laekunud taotluste alusel koostatakse viisakompensatsiooni saajate nimekiri.

 

2. Kompensatsiooni saamise taotlus /lisa 2 vorm/  LISA 2
Taotlus kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada üldjuhul 10 tööpäeva jooksul pärast viisa kättesaamist, kuid mitte hiljem kui 1. detsembriks 2017. a.
Selleks tuleb esitada:

  • lisa 2 vorm
  • koopia VF viisa eest tasumise kviitungist
  • koopia VF viisast

Taotlused koos lisadokumentidega esitada:
Võru Maavalitsus, Jüri 12, 65620 Võru

või Misso Vallavalitsus, Tsiistre tee 3, Misso alevik, 65001 Võru maakond

e-posti aadressil: info@voru.maavalitsus.ee  või  vallasekretar@misso.ee

Taotluste vastuvõtt maavalitsuse II korrusel kab 82 või 69 T-N  8.00-12.00.

Taotluste vastuvõtt Misso vallavalitsuses tööpäeviti 8.00-16.00

 

Täiendav info ja blanketid on Võru Maavalitsuse veebilehel aadressil http://voru.maavalitsus.ee/et/teenused-ja-toimingud ja Setomaa Valdade Liidu veebilehel http://www.setomaa.ee/viisainfo.

 
Kontaktisikud:

Võru Maavalitsus - 786 8303, 5330 3340 /Heli Põhja/ või 786 8316 /Liivi Mühlmann
Misso Vallavalitsus - 785 6144, 5341 7906 /Kaire Trumm