Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste rahastamine


Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoorust oli võimalik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel. Programm toetas tegevusi veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide valdkondades.

Programm oli avatud kaks kuud alates 13. aprillist. Tähtaegselt, 14. juuniks 2016. a, esitati Värska Vallavalitsusele 12 projektitaotlust. Riigihalduse ministri käskkirjaga 17.03.2016 nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument". punkti 11.4 kohaselt taotluste vastavuse kontrollimisel, osutusid nõuetele vastavaks 11 taotlust. Hajaasustuse programmi hindamise komisjon tutvus majapidamiste kitsaskohtadega kohapeal ning teostas nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamise. Hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Värska Vallavalitsus 4. augustil 2016. a korraldusega nr 255  „Hajaasustuse programmi 2016. aasta voorust toetuse eraldamine taotlejatele" rahuldada 5 taotlust, rahuldamata jäeti vahendite puudumise tõttu 6 taotlust.

Kokku eraldati toetusteks 9 128,18 eurot, millest 4 064,08 eurot rahastatakse riigieelarve vahenditest ja 5 064,08 eurot Värska valla eelarve vahenditest.

Programmi raames kasu saadavate majapidamiste ning elanike arv:

Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate majapidamiste arv               

4 tk

Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate inimeste arv             

11 in

Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate alla 18-aastaste isikute arv

1 in

 

Tegevused ja rajatavad objektid valdkondade kaupa:

1. Veesüsteemide valdkond

salvkaevu rajamine

1 tk

puurkaevu rajamine 1 tk

joogiveetorustiku rajamine

1 tk

vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine

2 tk

vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

1 tk

rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine 1 tk

vee kvaliteedi analüüs

2 tk

 

2. Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

omapuhasti (imbsüsteem, filtersüsteem) ehitamine  

3 tk

kanalisatsioonitorustiku ehitamine

3 tk

Vanade nõuetele mittevastavate heitvee kanaliseerimissüsteemide ja -seadmete likvideerimine 2 tk

 

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste rahastamine