Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotluste rahastamine

Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoorust oli võimalik toetust taotleda kõigil hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel. Programm toetas tegevusi veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide valdkondades.

Programm oli avatud kaks kuud alates 30. märtsist. Tähtaegselt, 1. juuniks 2015. a, esitati Värska Vallavalitsusele 14 projektitaotlust. Siseministri 20. veebruari 2015. a käskkirja nr 1‑3/46 "Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument" punkti 11.4 kohaselt taotluste vastavuse kontrollimisel, osutusid nõuetele vastavaks 11 taotlust. Hajaasustuse programmi hindamise komisjon tutvus majapidamiste kitsaskohtadega kohapeal ning teostas nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamise. Hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Värska Vallavalitsus 1. septembril 2015. a korraldusega nr 231  „Hajaasustuse programmi 2015. aasta voorust toetuse eraldamine taotlejatele" rahuldada 6 taotlust, rahuldamata jäeti vahendite puudumise tõttu 5 taotlust.

Kokku eraldati toetusteks 11 933,59 eurot, millest 5 966,79 eurot rahastatakse riigieelarve vahenditest ja 5 966,80 eurot Värska valla eelarve vahenditest.

Programmi raames kasu saadavate majapidamiste ning elanike arv:

Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate majapidamiste arv               

6 tk

Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate inimeste arv             

19 in

Projekti elluviimisest otseselt kasu saadavate alla 18-aastaste isikute arv

8 in

 

Tegevused ja rajatavad objektid valdkondade kaupa:

1. Veesüsteemide valdkond

salvkaevu süvendamine/puhastamine

1 tk

joogiveetorustiku rajamine

5 tk

vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine

4 tk

vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine

1 tk

vee kvaliteedi analüüs

3 tk

 

2. Kanalisatsioonisüsteemide valdkond

kogumiskaevu ehitamine       

1 tk

omapuhasti (imbsüsteem, filtersüsteem) ehitamine  

6 tk

kanalisatsioonitorustiku ehitamine

6 tk

 

Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotluste rahastamine